Calculi el seu IRPF 2018

Càlcul estimat de la Cuota de Retenció Anual

Dades personals

Ompli totes les dades per poder càlcular el seu IRPF

Discapacitat

Grup de cotització

Horas comuns
Hores Extraordinaries Força Major
Resta d'Hores Extraordinaries
General
Duració Determinada Temps Complert
Duració Determinada Temps Parcial

Dades familiars

1. Solteros, Viudos, Divorciado o Separado
(*) Contribuents amb fills menors de 18 anys o majors discapacitats que convisquin exclusivament amb el (monoparental)
2. Con cónyuge (ingresos de este < 15000 año)
3. Altres
(*) S'assimilen aquelles persones vinculades per raons de tutela i acolliment, en els terminis previstos a la legislació civil aplicable
(*) Menores de 25 años o mayores si son discapacitados, que vivan con el contribuyente y no tengan rentas anuales superiores 8.000 €
(*) Donen dret els antecedents a linea recta del perceptor que conviu amb aquest almenys la meitat del període impositiu i no tinguin rentas anuals superiors a 8.000€. S'assimilen aquells, que en depenguin, internats en centres especialitzats


Dades econòmiquesCuota de retenció:

Tipus de retenció: %

* Falten dades per omplir per poder fer el càlcul